Přehledně jsme pro Vás zpracovali podmínky, co se v současné době smí, nesmí a musí ve službách, které jsou součástí venkovské turistiky a agroturistiky (uvádíme výběr)


Podrobné a aktuální informace sledujte na stránkách ministerstva zdravotnictví, nebo vlády.


Provozovna stravovacích služeb – co se smí

·       Prodej jídla přes výdejové okénko;

·       prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny;

·       prodej jídla a nápojů na „zahrádkách“ (ve venkovních prostorách provozovny stravovacích služeb).


Venkovní prostory stravovacích služeb – co se musí

·       Zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi jernodstup alespoň 1,5 m, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu;

·       venkovní prostory provozovny jsou uspořádány tak, aby sedící zákazníci ve kterékoliv části nebyli ve vzdálenosti kratší než 1,5 m od kolemjdoucích osob, ledaže venkovní prostory provozovny od okolí dělí pevná bariéra bránící šíření kapének z dýchacích cest;

·       provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 m, včetně čekací zóny provozovny;

·       při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky;

·       zákazníkům je umožněn přístup na záchod ve vnitřních prostorech provozovny; provozovatel zajistí, aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech provozovny udržovali povinný odstup;

·       dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny zákazníků;

·       v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka provádí alespoň každé 2 hodiny;

·       zákazník nemá povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů u stolu;

·       v případě, že pracovník provozovny má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny;

·       provozovatel postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech opatření.

Další doporučující opatření: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/povoluje-se-1105.pdf


Ubytovací služby – poskytování ubytování (prodej ubytovacích služeb) – co se smí

·       Ubytovat osoby za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti (doporučujeme písemné prohlášení ubytované osoby o účelu ubytování);

·       ubytovat cizince do doby opuštění území České republiky a cizince s pracovním povolením na území České republiky;

·       ubytovat osoby v karanténě, kterou nařídil orgán ochrany veřejného zdraví,

·       ubytovat osoby ohrožené domácím násilím.


Maloobchodní prodej – co se musí

Maloobchodní prodej je povolen ve všech provozovnách při dodržování nařízených podmínek:

·       aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech od sebe, než jsou 2 metry;

·       zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy 2 metry mezi zákazníky;

·       umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci;

·       zajistit, aby pracovníci provozoven nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků;

·       zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně.


Farmářské trhy, venkovní tržiště a trhy – co se musí a nesmí


·       Nesmí se prodávat potraviny určené výlučně k bezprostřední konzumaci;

·       musí být zajištěn odstup mezi stánky, stolky neb jinými prodejními místy nejméně 2 metry;

·       aktivně zajišťovat, aby zákazníci mezi sebou udržovali odstup nejméně 2 metry;

·       umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa;

·       zajistit, aby pracovníci prodejních míst nosili rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků;

·       prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů nebo zkoušení oblečení na místě, (nesmí se dělat ochutnávky a zkoušet oblečení na místě).


Muzea, galerie a další podobná zařízení – co se musí

·       V zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 100 osob a zároveň se nachází nejvýše 1 návštěvník na 10 m2 prostor přístupných návštěvníkům;

·       mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 m, s výjimkou členů domácnosti;

·       návštěvník u vstupu provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředky zajistí provozovatel zařízení.

 

Hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách – co se musí

·       Účast nejvýše ve stejný čas 100 osob;

·       je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti;

·       je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.

 

Další podrobné informace viz. https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/povoluje-se-1105.pdf


Doporučení
Pokud máte víceúčelový prostor, posuzujte pravidla na jeho využití vždy vzhledem a aktivitě, která v něm probíhá. Pokud se v galerii koná koncert, zvolte pravidla pro divadla, kina, koncertní síně, cirkusy a podobné provozy, v běžné dny se řiďte pravidly pro muzea, galerie a další podobná zařízení. Pokud budete konat o víkendu akci ve venkovních prostorách tak pravidla pro hromadné akce ve venkovních a vnitřních prostorách.